តោះ! មកស្គាល់ ឯកសណ្ឋានកងទ័ពជាតិខ្មែរ ទាំង៨ជំនាន់ (ចាប់ពី ១៨៦៣-បច្ចុប្បន្ន)…!

1612


ខាងក្រោមនេះគឺជា ឯកសណ្ឋានកងទ័ពជាតិខ្មែរយើង ទាំង៨ជំនាន់ ដោយគិតចាប់ពី ឆ្នាំ១៨៦៣ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន៖

– សម័យអាណានិគមបារាំង (១៨៦៣-១៩៥៣)

– សម័យជប៉ុនកាន់កាប់/សង្រ្គាមលោកលើកទី២ (១៩៤១-១៩៤៥)

– សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (១៩៥៣-១៩៧០)

– សម័យលន់នល់/សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥)

– សម័យប៉ុលពត/កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)

– សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា (១៩៧៩-១៩៨៩)

– សម័យរដ្ឋកម្ពុជា (១៩៩០-១៩៩៣)

– សម័យបច្ចុប្បន្ន/ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី២ (១៩៩៣-)

សូមជួយ Like & Share ដើម្បីចែករំលែកឲកូនខ្មែរបានស្វែងយល់។

ប្រភព: មោទនភាពកងទ័ពខ្មែរ