បុរសដែលរិះគន់ក្រុមតារាដឹកនាំដោយលោកហេង ឡុង និងឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា បានឡាយវីដេអូបកស្រាយ… (មានវីដេអូ)

158


កាលពីយប់មិញនេះ បុរសដែលបានថតក្រុមលោកហេង ឡុង នៅប្រទេសម៉ាឡេ និង កូរ៉េ បានចេញវីដេអូបកស្រាយលើបីចំនុច

ទី១ / ករណីដៀលពូជខ្មែរ
ទី២ / ករណីលួចថត
ទី៣ / ប្តឹង

ខ្ញុំបកស្រាយបីចំនុច÷ទី១ / ខ្ញុំដៀលពូជខ្មែរទី២ / ខ្ញុំលួចថតទី៣ / ប្តឹង

Posted by Bun Hoeun Sanh on Thursday, September 12, 2019