ទឹកជ្រោះទាំង ៥ ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត នៅលើ​ពិភពលោក

196


ទាំង​នេះ​ ជា​ទឹក​ធ្លាក់​ទាំង​ ៥​ដែល​មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក​៖

១. ទឹក​ធ្លាក់ Angel ៖ ជា​ទឹក​ធ្លាក់​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​វេណេហ្ស៊ុយអេឡា​ ដែល​មាន​កម្ពស់​ជាង ៩៧៩​ម៉ែត្រ ។

២. ទឹក​ធ្លាក់ Tugela ៖ ជា​ទឹក​ធ្លាក់​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង​ ដែល​មាន​កម្ពស់​ជាង​ ៩៤៧​ម៉ែត្រ ។

៣. ទឹក​ធ្លាក់ Tres Hermanas ៖ ជា​ទឹក​ធ្លាក់​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ប៉េរូ​ ដែល​មាន​កម្ពស់​ជាង ​៩១៤​ម៉ែត្រ ។

៤. ទឹក​ធ្លាក់ Olo’Upena ៖ ជា​ទឹក​ធ្លាក់​ស្ថិត​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដែល​មាន​កម្ពស់​ជាង ​៩០០​ម៉ែត្រ ។

៥. ទឹក​ធ្លាក់ Yumbilla ៖ ជា​ទឹក​ធ្លាក់​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ប៉េរូ ដែល​មាន​កម្ពស់​ជាង​ ៨៩៦​ម៉ែត្រ។