របៀបដាក់ឈ្មោះឲ្យកូន តាមក្បួនតម្រា វប្បធម៌ខ្មែរ

2336


ការដាក់ឈ្មោះកូនជាអត្តសញ្ញាណយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សម្គាល់បុគ្គល និងជាអត្តសញ្ញាណនៃវប្បធម៌ជាតិផងដែរ។ ដូចនេះ ក្នុងនាមជាខ្មែរ យើងគួរតែដាក់ឈ្មោះបែបជាលក្ខណៈជាតិខ្មែរ ជាជាងការនិយមដាក់ឈ្មោះតាមបែបប្រទេសអឺរ៉ុប។

 

ប្រភព÷ Facebook