ស្វែងយល់ពីឯកសណ្ឋានថ្មីសម្រាប់និស្សិត និងសិស្សនគរបាលនៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

60


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានធ្វើការបង្ហាញជូនសាធារណជនទាំងអស់នូវគោលបំណង អត្ថន័យ និងដំណើរការនៃការបង្កើតឯកសណ្ឋានសម្រាប់និស្សិតនាយនគរបាលបន្តវេន និងសិស្សនគរបាលនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជា ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ៖