ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីប្រកាសបន្ទាន់ពីវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងរដូវវស្សានេះ

196


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីប្រកាសបន្ទាន់ស្ដីពី វិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាម ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២០ ខណ:ក្នុងអំឡុងពេល ១៩ សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ នេះ ក្រសួងបានរកឃេីញករណីជំងឺគ្រុនឈាម នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន ២,១៧២ ករណីហេីយ។

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចខាងក្រោម៖