រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បិទស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់ចំនួន ៣ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ថ្ងៃទី៨ មេសា ដល់ថ្ងៃ១០ ដើម្បីធ្វើការជួសជុល

29


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បិទស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់ចំនួន ៣ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹកថ្ងៃទី៨ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី១០ខែមេសាឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ដោយពង្វាងចរាចរទៅមកលើស្ពានព្រះមុនីវង្សថ្មី។ សូមបងប្អូនអានសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅលើស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់ខាងក្រោមនេះ៖